Klachtenreglement

Klachtenreglement Academie voor Onderwijs en Gezondheid

Begripsbepaling  Artikel 1

 1. Klacht: elke uiting van ongenoegen over het handelen of nalaten van de betrokkene of van een derde, voor wiens handelen of nalaten de betrokkene verantwoordelijk is, jegens een cliënt bij de uitvoering van een dienst of gedraging van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid.
 2. Klager: degene die de klacht, waardoor deze naar zijn/haar oordeel rechtstreeks nadelig in zijn/haar belang lijkt te zijn getroffen.
 3. Gebeurtenis: gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft.
 4. Betrokkene: de persoon, personen of afdeling waartegen de klacht is gericht.
 5. Contactpersoon: degene, die door de directie van Academie voor Onderwijs en Gezondheid als zodanig is benoemd ter behandeling van de klacht.
 6. Klachtbehandeling: het onderzoeken van de klacht, resulterend in een niet-afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht.
 7. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die gebruik heeft gemaakt van één van de diensten van Academie voor Onderwijs en Gezondheid.
 8. Directie: de directie van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid belast met het bestuur van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid. 

Doelstelling en uitgangspunten klachtenreglement  Artikel 2

De doelstelling van dit klachtenreglement is het tijdig en naar tevredenheid van alle betrokken partijen proberen op te lossen van een klacht, voor zover de Academie voor Onderwijs en Gezondheid verantwoordelijk is voor (het ontstaan van) de klacht. Iedere klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken. 

Opdrachtgever en Klachtrecht  Artikel 3

De opdrachtgever wordt voor aanvang van het traject een voorstel gedaan, hierin wordt gewezen op het klachtenreglement. Tevens staat het reglement op de website van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid.

Klachtrecht  Artikel 4  

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Academie voor Onderwijs en Gezondheid, of derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van cliënten van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen een klacht in te dienen bij Academie voor Onderwijs en Gezondheid.
 2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Academie voor Onderwijs en Gezondheid wordt aangemerkt als een gedraging van Academie voor Onderwijs en Gezondheid. 

Behoorlijke behandeling  Artikel 5

De Academie voor Onderwijs en Gezondheid draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Indienen van een klacht  Artikel 6

 1. De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend in bij de directie van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid.
 2. Van een mondeling ingediende klacht wordt door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan de klager een afschrift ontvangt.
 3. De klacht bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de klager
  • de dagtekening
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 4. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of het derde lid voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Interventie  Artikel 7

 1. Zodra de Academie voor Onderwijs en Gezondheid naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht;
 2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Academie voor Onderwijs en Gezondheid ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
 3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Ontvangstbevestiging  Artikel 8

 1. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  • de afhandelingtermijn;
  • de verdere procedure;
  • de betrokkene;
  • de contactpersoon;
  • de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 1. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug naar de klager.

Onpartijdige klachtenbehandelaar  Artikel 9

 1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid tenzij:
  • de directie zelf onderwerp is van de klacht;
  • de directie de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
 2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een onafhankelijke derde die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Bij de Academie voor Onderwijs en Gezondheid is dit de heer H. Debets.

Niet verplicht in behandeling nemen  Artikel 10

 1. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  • waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld;
  • die langer dan een maand vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
 1. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Toezendingplicht betrokkene  Artikel 11

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. 

Hoorplicht  Artikel 12

 1. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid stelt de klager en betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord.
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
 4. Aan de klager en de betrokkene wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Afhandelingstermijn  Artikel 13

De Academie voor Onderwijs en Gezondheid handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst, tenzij er een gemotiveerde reden is om deze termijn te verlengen met twee weken.

Afhandeling Artikel 14

 1. De Academie voor Onderwijs en Gezondheid stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.
 2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid kan bezwaar worden gemaakt bij een onafhankelijke derde, bij de Academie voor Onderwijs en Gezondheid is dit de heer H. Debets, te bereiken via hans.debets@gmail.com. De uitspraak van de onafhankelijke derde is voor alle partijen bindend.

 Verantwoordingsinformatie  Artikel 15

De Academie voor Onderwijs en Gezondheid draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten. Hiervoor maakt zij o.a. gebruik van een digitaal klachtenregistratiesysteem.  Hierin worden de volgende punten vastgelegd:

klachtnummer, datum van binnenkomst, datum van ontvangstbevestiging, ontvanger, indiener, omschrijving klacht, behandelaar, oorzaak klacht, maatregel en datum van afhandeling. De bewaartermijn van een klacht is twee jaar.

Overgangsbepalingen  Artikel 16

 1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld;
 2. Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Ingangsdatum klachtenreglement  Artikel 17

Dit klachtenreglement van de Academie voor Onderwijs en Gezondheid is van kracht m.i.v. 7 december 2020.

Aldus opgesteld te Tongeren (Epe),

J.G. Stienstra