Post-hbo opleiding Gedrag in Beweging

Doel van de opleiding

Ieder kind is uniek in de combinatie van talenten en heeft zijn of haar eigen tempo en stijl van ontwikkelen. Er zijn interne en externe factoren die de ontwikkeling beïnvloeden. In de opleiding Gedrag in beweging geven we jou de basiskennis en vaardigheden om te kunnen onderzoeken wat het gedrag van een kind ons vertelt.

Ieder kind is uniek in de combinatie van talenten en heeft zijn of haar eigen tempo en stijl van ontwikkelen. Er zijn interne en externe factoren die de ontwikkeling beïnvloeden. In de opleiding Gedrag in beweging geven we jou de basiskennis en vaardigheden om te kunnen onderzoeken wat het gedrag van een kind ons vertelt. Hoe jij als professional naar ontwikkeling kijkt, zo kijk je ook naar jezelf en de wereld. Dit heeft grote impact op jouw contact en daarmee het effect van de interventies die je kiest. Het mensbeeld, jouw ontwikkeling hierin en hoe je dit communiceert (zowel verbaal als non-verbaal), hebben daarom een belangrijke plek in de opleiding.

Lees hieronder de inhoud van de opleiding of download hier de volledige factsheet van Gedrag in beweging (pdf): Factsheet Gedrag in Beweging

Data

De eerstvolgende opleidingsdagen zijn als volgt (de twee praktijkdagen volg je op je eigen werkplek):

Let op: de eerste editie van februari 2021 = vol!

Aanmelden

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit vier opleidingsdagen van circa 8 uur (32 uur in totaal) en twee praktijkdagen van 8 uur (16 uur in totaal).

Module 1 – De wereld, de ander en ik

Tijdens de eerste opleidingsdag staan we stil bij onze waarneming van de wereld, de mensen om ons heen en onszelf en het effect hiervan op ons handelen. Ter reflectie op ons handelen gebruiken we de Reset methode.

Algemene kennis over beroepen in de zorg (beroepsprofielen) en de (zorg) structuur in het onderwijs komen aan bod. Verschillende stromingen van vroeger tot nu worden besproken.

We maken een start met werken vanuit het eigen beroepscompetentie profiel en persoonlijk ontwikkelplan wat deel is van het portfolio.

Module 2 – Rust en Rijping

De werking van het zenuwstelsel in rust en onder stress komen aan bod en het herkennen van onrust door over-, en onderprikkeling van de zintuigen. We kijken naar de neuromotorische rijping
en de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden: sensomotorisch, sociaal emotioneel, taal cognitief en de relatie met de omgeving. Veel van de theorie is voorbereidend leeswerk, zodat op deze dag gewerkt kan worden met casussen en verwerkingsopdrachten.

Module 3 – Praktijkdagen

Tijdens de praktijkdagen voer je (observatie) opdrachten uit op een eigen werkplek of observatie plek bij een therapeut die de opleiding Gedrag in beweging heeft afgerond. Je kunt zo observeren en oefenen om een oudergesprek, kindgesprek, kennismaking, onderzoek uit te voeren vanuit de theorie en vanuit de ervaring van de eerste 2 modules.

Module 4 – Gedrag & Psychopathologie vanuit Pentabalans

Verschillende modellen van gedrag komen aan bod:
Cognitieve gedragstherapie
Positieve psychologie
ABC model
Grow en fixed Mindset
ACT
Oplossingsgericht communiceren.

De volgende thema’s komen aan bod:
DCD
AD(H)D
Hoogbegaafdheid
ASS
Leerproblemen

De kijk op gedrag als resultaat van aanleg, leerstijl en omstandigheden geeft een dynamische waarneming van het kind, waarbij veel openingen belicht worden om op eenvoudige wijze processen te stimuleren. Pentabalans is het model waarin we kijken vanuit de processen denken,
doen, voelen, verbinden en creëren. De thema’s worden gekoppeld aan de recente
wetenschappelijke inzichten. Dit alles oefenen we aan de hand van praktische werkvormen en eigen casussen.

Module 5 – Het gesprek

Deze dag staat in het licht van communiceren. Er is een terugblik op de ervaring van het Reset traject van opleidingsdag 1 met wetenschappelijke onderbouwing. Alle stof van de voorgaande modules wordt geïntegreerd in het onderdeel van hulpvraag naar interventie. In de praktijktoets worden gesprekstechnieken, inhoudelijke keuzes en uitleg van de inhoud beoordeeld.

Leerdoelen opleiding Gedrag in beweging

Module 1: De wereld, de ander en ik
• De cursist heeft kennis van denkwijzen en theoretische onderbouwing.
• De cursist heeft inzicht in eigen denk en communicatie strategieën.
• De cursist kan omgaan met valkuilen in de communicatie.

Module 2: Rust en Rijping
• De cursist heeft kennis over de totaalontwikkeling (sensomotorisch, taal cognitief en sociaal emotioneel) van het kind.
• De cursist kan de rijpheid binnen de ontwikkeling inschatten bij een kind.
• De cursist is in staat om een kind te laten ervaren en oefenen om vanuit rust
schoolwerkzaamheden en dagelijkse activiteiten uit te voeren en hier richting aan te geven.
• De cursist heeft kennis over de ontwikkeling in de puberteit.
• De cursist is in staat om het OER Ei te kunnen toepassen in de praktijk.
• De cursist kan een (spel) opdracht uitvoeren bij kinderen van verschillende leeftijden (4-6j, 6-8j, 8-10j, 10 plus).
• De cursist kan een persoonlijk leerplan opstellen met de aspecten van rust en rijping voor het kind.

Module 3: Praktijkdagen
• De cursist is in staat de therapeut te observeren aan de hand van de observatieopdrachten.
• De cursist weet hoe hij/zij kan instrueren binnen een gesprek met het kind.
• De cursist weet hoe hij/zij zich kan positioneren ten opzichte van het kind.
• De cursist weet hoe hij/zij de Movement ABC kan introduceren aan het kind.
• De cursist weet hoe hij/zij via verbale en non-verbale communicatie het kennismakingsgesprek met ouders kan uitvoeren.
• De cursist weet hoe hij/zij het Pentabalans kan uitvoeren bij het kind.

Module 4: Gedrag & Psychopathologie vanuit Pentabalans
• De cursist heeft kennis over Pentabalans.
• De cursist is in staat Pentabalans toe te passen in de praktijk, hierbij aan te sluiten en hierin mee te bewegen.
• De cursist is in staat om de gebieden te bereiken die minder op de voorgrond staan dan het voorkeursgebied van het kind.
• De cursist kan de benodigdheden van het kind(aanpak) inzichtelijk maken voor de leerkracht.
• De cursist kan het proces activeren m.b.t. Pentabalans ter voorbereiding van een vaardigheid in de les.
• De cursist heeft kennis over DCD, AD(H)D, hoogbegaafdheid, ASS, leerproblemen en kan deze plaatsen in het Pentabalans model.

Module 5: Het gesprek
• De cursist kan de volgende punten implementeren binnen een gesprek: gericht adviseren, problemen oplossen, elkaar onderwijzen, vaardigheden aanleren, reflecteren of het nabespreken van een (les)observatie.
• De cursist heeft kennis van de aandachtspunten tijdens invoering en uitvoering van consultaties en intervisie.
• De cursist kan adequate relaties met ouders en intern begeleiders opbouwen en onderhouden.
• De cursist is in staat LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) in de praktijk uit te voeren.
• De cursist is in staat de doorvraagtechniek (gesprekstechnieken) toe te passen in diverse praktijksituaties.
• De cursist is in staat binnen gedrag en communicatie de drie categorieën: agressiviteit, onderdanigheid (of sub assertiviteit) en assertief communicatief gedrag te onderscheiden in een gesprek.
• De cursist is in staat structuur te bieden in het afstemmingsproces middels de BOB methodiek.
• De cursist kan de stappen voor het oudergesprek van voorbereiding tot en met het gesprek uitvoeren. Rapporteren en terugkoppelen naar derden.

Voor wie?

De doelgroepen die zich voor deze opleiding kunnen aanmelden zijn Oefentherapeuten,  Cesar/Mensendieck, Psychomotorische therapeuten,  Vaktherapeuten, Pabo studenten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, ALO.

Een vereiste om de opleiding te kunnen volgen is dat de cursist afgestudeerd is op bachelor-niveau of bezig is met een bachelor-studie. Het aantal cursisten per editie van de opleiding is minimaal 4 en maximaal 12.

Niveau/instapeisen

Een vereiste om de opleiding te kunnen volgen is dat de cursist afgestudeerd is op bachelor-niveau of bezig is met een bachelor-studie.

Groepsgrootte:

Het aantal cursisten per cursus is minimaal 4 en maximaal 12.

Contacturen en studiebelasting

De opleiding bestaat uit vier dagen van circa 8 uur (32 uur in totaal) en twee praktijkdagen van 8 uur (16 uur in totaal). Naast deze vier opleidingsdagen en twee praktijkdagen (op ‘eigen locatie’) wordt er van de cursist verwacht zich voor te bereiden op de vier opleidingsdagen (± 20 uur), te leren voor de toetsen (± 32 uur) en de tussentijdse opdrachten (± 18 uur) te maken tussen de opleidingsdagen door. Dit bedraagt circa 70 uur studiebelasting naast de 32 uur van de opleidingsdagen en 16 uur van de praktijkdagen.

Zelfstudie opdrachten

De zelfstudie opdrachten uit de gehele opleiding komen terug in zowel de opleidingsdagen als in de praktijkdagen. Op dag 2, 3 en 4 zal er voor de start van de opleidingsdag een toets worden afgenomen. De informatie die in deze toetsen worden afgenomen komen voort vanuit de opleidingsdagen en de zelfstudie opdrachten. Het is daarom van belang om als cursist goed voor te bereiden op de opleidingsdagen en alle zelfstudieopdrachten te maken.

Toetsen

De toetsen zijn in de opleidingsdagen verweven om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. De toetsen bestaan uit 20 meerkeuzevragen waarvan de cursist zes vragen fout mag beantwoorden voor het behalen van een voldoende. Indien de cursist actief deelneemt aan de opleiding, alle opdrachten heeft gemaakt en voor de toetsen een voldoende heeft behaald, krijgt de cursist een certificaat voor het behalen van de opleiding.

Reflectiemomenten

Naast de toetsen en opdrachten vinden er reflectiemomenten plaats voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. De reflectiemomenten bestaan uit het maken van een reflectie aan de hand van het format van de IPO (Individuele Professionele Ontwikkeling, zie Kwaliteitsregister Paramedici) en het filmen van opdrachten tijdens of buiten de opleidingsdagen om. Samen vormen deze reflecties en de uitwerking van de opdrachten een portfolio.

Afronding

Je ontvangt na het succesvol volgen van de opleiding en na een positieve beoordeling op jouw portfolio een certificaat.

Accreditatie en punten

Gedrag in beweging is een door ADAP geaccrediteerde opleiding:

  • 120 punten geaccrediteerd voor oefentherapie, fysiotherapie en ergotherapie
  • 75 punten geaccrediteerd voor vaktherapie

Docenten

Ingrid Bunnik, Koos Stienstra, Frans Koornberg, Joyce Vervoort, Elke van den Bosch, Myrthe de Bruijn en Ruth Kwakkel.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt 1100 euro inclusief onbeperkt koffie/thee, lunch, locatie en studiemateriaal. Je ontvangt het studiemateriaal zowel digitaal als fysiek (cursusmap). Nadat je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je een digitale factuur.

Locatie

De vier opleidingsdagen vinden plaats in het trainingslokaal van ‘Le Chevalier School’

Le Chevalier School
Chevalierlaan 19
8162 PD Epe

Contact

Academie voor Onderwijs en Gezondheid

Le Chevalierlaan 19

8162 PD Epe

0578-6881830

info@academievooronderwijsengezondheid.nl